Algemene Voorwaarden

Ga naar inhoud
Selecteer taal store
Home

Algemene Voorwaarden (ABV)

Onze leverings-, bedrijfs- en betalingsvoorwaarden
 1. Algemeen/Sluiting van de overeenkomst
 2. Verbod van commerciële wederverkoop van onze producten
 3. Wettelijk herroepingsrecht en contractueel recht van retour
 4. Waarborgen en garanties
 5. Schade door vervoer
 6. Leveringsvoorwaarden / annulatierecht in geval van niet-beschikbare producten / overmacht
 7. Betaling
 8. Verzendkosten
 9. Eigendomsvoorbehoud
 10. Minimum bestelwaarde
 11. Kortingsbonnen (waardebon/tegoedbon)
 12. Klantenbeoordelingen
 13. Auteursrechten
 14. Bevoegdheid en toepasselijk recht
 15. Gebruikers Licentieovereenkomst (EULA)

Door zijn jarenlange ervaring binnen de postorderverkoop is Lautsprecher Teufel in staat om optimaal zorg te dragen voor de veiligheid en tevredenheid van alle klanten. Voor overeenkomsten met Lautsprecher Teufel gelden de volgende leverings-, bedrijfs- en betalingsvoorwaarden – in elk geval in de versie die geldt op het moment van de bestelling:


1. Algemeen/Sluiting van de overeenkomst
a) Voor zakelijke transacties met Lautsprecher Teufel GmbH gelden de bepalingen van het burgerlijk wetboek (BWB) van de Bondsrepubliek Duitsland. De productafbeeldingen in onze online shop en in onze catalogus dienen voor de afgifte van een koopaanbod. Met de bindende bestelling van een product aanvaardt u de algemene bedrijfsvoorwaarden zonder voorbehoud. De algemene bedrijfsvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden die niet uitdrukkelijk door Lautsprecher Teufel zijn goedgekeurd. Lautsprecher Teufel behoudt zich het recht voor om deze algemene bedrijfsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen.


b) U kunt in onze online shop (https://teufelaudio.be) verschillende producten uit ons assortiment selecteren, met name maar niet uitsluitend audioproducten, en deze verzamelen in een zogenaamde winkelwagen door op de knop "In dewinkelwagen" te klikken. In de winkelwagen krijgt u een overzicht van de belangrijkste informatie over de geselecteerde producten (zoalshun leveringsomvang, hoeveelheid, eenheidsprijzen, totale prijs, bestemming waaraan geleverd kan wordenen factuurbedrag). De winkelwagen kan individueel worden bewerkt. Door te klikken op de knop "Naar kassa" gaat u naar de volgende stap en wordt u gevraagd uw persoonlijke gegevens in te voeren voor de verwerking van uw bestelling (“Bestellen als gast”). Als alternatief kunt u ook een klantenaccountaanmakenvia de knop "Registreren" of inloggenop een bestaand accountvia de knop "Inloggen". Als geregistreerde klant hoeft u niet telkens uw persoonlijke gegevens in te voeren, maar kunt u zich voor of tijdens een bestelling eenvoudigaanmelden inuw klantenaccount met uw e-mailadres en het wachtwoord dat u bij de registratie vrij hebtgekozen. Daarna kunt u in de winkelwagen de gewenste betaalmethode kiezen door op de knop "Ga door naar betalen" te klikken. Nadat u debetaalmethodehebt geselecteerd, kunt u verdergaan door op de knop "Verder met deze betaalmethode" te klikken. Pasdoorte klikken op de knop "Nu kopen" doet u bij online bestellingen een bindend aanbod om de productenin uw winkelwagen te kopen. Voordat u de bestelling afrondt, kunt u de ingevoerde gegevens op elk gewenst moment wijzigen en bekijken. Voordat u een aanbod doet, heeft u de mogelijkheid om kennis te nemen van deze algemene voorwaarden, uw herroepingsrecht en ons privacybeleid. U kunt uw bestelling pas afronden door te klikken op "Nu kopen"indien u eerstonze algemene voorwaarden accepteert en bevestigt dat ukennis heeft genomen van uw herroepingsrecht en ons privacybeleid door het daarvoor voorziene vakje aan te vinken.

U ontvangt dan een automatische orderbevestiging per e-mail, die de ontvangst van uw bestelling bevestigt en die u kunt afdrukken door op "Afdrukken" te klikken. In deze orderbevestiging vindt u ook informatie over de verwachte leverdatum. De tekst van het contract wordt door ons bewaard.

De opdrachtbevestiging vormt een bindende acceptatie van het contract indien de uitvoering plaatsvindt met bevestiging van de betalingsopdracht aan de betalingsdienstaanbieder. Dit omvat de betaalmethoden die onder punt 7. lit. a) zijn vermeld. In geval van aankoop op rekening vormt de orderbevestiging geen bindende aanvaarding van het contract. Het contract wordt dan aanvaard door binnen 5 dagen een bindende orderbevestiging per e-mail te sturen.

Deze orderbevestiging bevat ook deze algemene voorwaarden en verdere informatie over uw bestelling. In de Algemene Voorwaarden vindt u ook informatie over uw wettelijk herroepingsrecht.

De koopovereenkomst wordt door Lautsprecher Teufel gearchiveerd volgens de wettelijke voorschriften.


c) Voor bestellingen per telefoon, e-mail of post sturen wij u een bindende bestelbevestiging in de vorm van een pdf-document naar uw e-mailadres. Deze bestelbevestiging omvat ook deze algemene bedrijfsvoorwaarden en verdere informatie over uw bestelling, alsook informatie over de verwachte leveringsdatum. In de algemene bedrijfsvoorwaarden vindt u ook informatie over uw wettelijk herroepingsrecht.


d) U hebt de mogelijkheid om de koopovereenkomst in het Frans en in het Nederlands af te sluiten

e) De partij van de klant is:
Lautsprecher Teufel GmbH
Directeur: Sascha Mallah
Budapester Str. 44
10787 Berlijn
Duitsland
Registernummer HRB 20271 bij het Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Btw-identificatienummer: DE136745959
Contact: https://teufelaudio.be/contact

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OG) aan, dat u hier kunt vinden: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en
Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een bemiddelingsorgaan voor consumenten.

Overeenkomsten met andere dienstverleners, bijvoorbeeld streamingdiensten zoals Spotify, waarvan u met sommige van onze producten gebruik kunt maken, moeten rechtstreeks met deze dienstverleners worden afgesloten.


f) Lautsprecher Teufel biedt naast luidsprekers, eindversterkers, elektronica, accessoires en fanshopartikelen ook waardebonnen aan, namelijk Teufel-cadeaubonnen, die de rechthebbende het recht geven om met Lautsprecher Teufel een koopovereenkomst af te sluiten over goederen in de op de bon vermelde waarde. De voucher kan alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere vouchers. De inlossing gebeurt door het invoeren of meedelen van de code op de Teufel-cadeaubon. Bij het inwisselen van de Teufel-cadeaubon in onze online shop https://teufelaudio.be kunt u omwille van technische redenen slechts één Teufel-cadeaubon per bestelling inwisselen. Bij bestellingen per telefoon, e-mail of post kunt u ook meerdere Teufel-cadeaubonnen inwisselen voor één bestelling. Contante uitbetaling is niet mogelijk. U kunt de bon ook slechts voor één bestelling gebruiken en niet voor meerdere bestellingen. Indien de waarde van de bon niet volledig is opgebruikt in uw bestelling, zal het resterende bedrag worden terugbetaald in de vorm van een andere bon. Teufel-cadeaubonnen zijn overdraagbaar en kunnen worden doorgegeven aan vrienden, kennissen, collega's en familieleden. Duplicatie en wederverkoop aan derden is verboden. Teufel-cadeaubonnen zijn tot drie jaar na afloop van het jaar van afgifte geldig, waarna ze niet meer kunnen worden ingewisseld.


g) De levering van luidsprekers, eindversterkers, elektronica, accessoires, Teufel-cadeaubonnen en fanshopartikelen van Lautsprecher Teufel vindt alleen plaats in huishoudelijke hoeveelheden. Elke commerciële of wederverkoop van gekochte goederen zonder voorafgaande toestemming van Lautsprecher Teufel is verboden. Voor elke overtreding van bovengenoemd verbod heeft Lautsprecher Teufel het recht om naar eigen goeddunken een contractuele boete vast te stellen, waarvan de gepastheid in geval van een geschil door de bevoegde rechtbank kan worden gecontroleerd. Bovendien behoudt Lautsprecher Teufel zich het recht voor om personen die het bovengenoemde verbod overtreden uit te sluiten van de aankoop van goederen van Lautsprecher Teufel in de toekomst.


2. Verbod van commerciële wederverkoop van onze producten
De levering van luidsprekers, versterkers, elektronica, accessoires, Teufel-cadeaubonnen en fanshopartikelen van Lautsprecher Teufel vindt alleen plaats in huishoudelijke hoeveelheden. Elke commerciële wederverkoop van gekochte producten zonder voorafgaande toestemming van Lautsprecher Teufel is verboden. Voor elke overtreding van bovengenoemd verbod kan Lautsprecher Teufel een gepaste schadevergoeding vorderen van de overtreder. Bovendien behoudt Lautsprecher Teufel zich het recht voor om personen, die het bovengenoemde verbod overtreden, voor de toekomst uit te sluiten van de aankoop van producten van Lautsprecher Teufel.


3. Wettelijk herroepingsrecht en contractueel recht van retour
a) Wettelijk herroepingsrecht


De consument heeft een herroepingsrecht voor overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van goederen. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven (§ 13 BWB).


Herroepingsrecht


U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons, Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlin, Duitsland (telefoon +31 (0) 20 / 8083195, e-mail: herroepen@teufelaudio.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, telefoon of e-mail verzonden per post) op de hoogte te stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het voorbeeld-annuleringsformulier (onderaan) of elektronisch invullen en een andere duidelijke verklaring indienen op onze website. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijv. per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke herroeping. Deze opties zijn echter niet verplicht. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping
Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de kosten voor het verzenden van de goederen (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit deze overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis heeft gesteld van de annulering van dit contract, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt en het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd.

Wij dragen de kosten voor het terugsturen van de goederen volgens onze procedure. Indien wij goederen hebben geleverd die op basis van de overeenkomst niet per pakketpost kunnen worden verzonden, zullen wij deze kosteloos bij u afhalen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van hun toestand, eigenschappen en werking.


Einde van de instructies voor herroepingsrechtU vindt een voorbeeld van het herroepingsformulier helemaal aan het einde van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Volgens § 312 g lid 2 nr. 1 en nr. 6 BWB geldt het herroepingsrecht niet voor de volgende overeenkomsten:

 • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de productie gebaseerd is op een individuele keuze of bestemming van de consument of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
 • Overeenkomsten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling na levering wordt verwijderd.


b) Algemene aanwijzingen over het terugdraaien binnen het kader van het wettelijke herroepingsrecht


aa) Om de toewijzing en interne verwerking van uw retourzending te vergemakkelijken en om u in staat te stellen de goederen kosteloos te retourneren, verzoeken wij u om ons vooraf op de hoogte te brengen van de retourzending van het product door middel van een kort telefoontje naar 00800 200 300 40.


bb) Vermijd beschadiging en besmetting van de goederen en hun verpakking. Stuur de goederen terug naar ons, voor zover dat nog mogelijk is voor u, in de originele verpakking en met alle accessoires en alle verpakkingscomponenten. Wij zouden het op prijs stellen als u een beschermende buitenverpakking zou kunnen gebruiken. Als u niet meer over de originele verpakking beschikt, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen schade door vervoer te bieden.


cc) Let op: de modaliteiten vermeld in paragrafen b) aa) en bb) vormen geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.


dd) Let op: het is niet mogelijk om afzonderlijke onderdelen van een set te retourneren. Dit moet uiteraard worden onderscheiden van de toegestane retourzending van individuele artikelen van een collectieve bestelling.c) Contractueel recht van retour


Voor alle producten met uitzondering van de Teufel-cadeaubonnen verleent Lautsprecher Teufel u, naast het wettelijke herroepingsrecht, een aanvullend contractueel recht van teruggave van acht weken vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Bij deelleveringen is de ontvangst van de laatste levering bepalend voor het begin van de retourperiode. Uw wettelijke herroepingsrecht blijft onaangetast.

Voorwaarde voor de uitoefening van het contractuele recht van teruggave is dat de goederen zich in een deugdelijke, onbeschadigde staat bevinden en niet individueel door u zijn ontworpen (bijv. schilderen, graveren, permanente inscripties). Uitgesloten van het contractuele recht van teruggave zijn kabels en goederen die vast zijn geïnstalleerd en door u op maat zijn gesneden of geknipt. Het recht op retournering van textiel uit het fanartikelengedeelte van de winkel kan alleen als u de goederen alleen heeft geprobeerd voor een montage en de goederen onbeschadigd en onbeschadigd en met een onbeschadigd zegel en label heeft geretourneerd.

Onze retourneringsrichtlijnen:
Het verzoek tot teruggave dient te worden gericht aan onze servicehotline +31 (0) 20 8083195. Vermeld het ordernummer (te vinden op de aankoopbon bij het product of de orderbevestiging die u als PDF-document hebt ontvangen, bijv. 30012345) en uw e-mailadres.

Na uitoefening van het contractuele recht van teruggave bent u verplicht de goederen aan Lautsprecher Teufel te retourneren. Als u dit doet in overeenstemming met onze verpakkingsrichtlijnen en retourinstructies, dragen wij de retourkosten en het risico van beschadiging en verlies tijdens het transport. Er vindt geen restitutie plaats van de retourkosten in het kader van het contractuele teruggaverecht. Anders zijn de voorschriften in nummer 2. lit. a) van toepassing.

Neem de aanvullende verpakkingsvoorschriften in acht bij het retourneren van goederen die gevaarlijke stoffen bevatten (bijv. lithium-ionbatterijen).

Neem voor u producten retourneert contact op met ons via onze contactpagina https://teufelaudio.be/contact. Meer informatie vindt u onder https://teufelaudio.be/retourzending-en-reparatie.


d) Opmerking over het terugdraaien van de aankoopovereenkomst voor een Teufel-product bij aankoop door middel van het inwisselen van kortingsbonnen (waardebon/tegoedbon):


Houd er rekening mee dat het (gedeeltelijke) terugdraaien van de koopovereenkomst als gevolg van de uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht of het contractuele recht van retour in geval van een aankoop met terugbetaling van een kortingsbon ook kan leiden tot het terugdraaien van de transactie door de ontvangst van de kortingsbon. Dit is het geval wanneer onze aanvaarding van de bon afhankelijk is van de aankoop van goederen vanaf een bepaald bedrag (minimale bestelwaarde) en het (gedeeltelijke) terugdraaien van de koopovereenkomst en als gevolg heeft dat de minimale bestelwaarde voor de terugname van de bon niet meer wordt bereikt. Dit betekent dat u de bon terugkrijgt, maar dat u ons de nominale waarde van de bon moet terugbetalen als u een koopovereenkomst met het inruilen van de bon slechts gedeeltelijk ongedaan maakt (bijvoorbeeld alleen met betrekking tot een gekocht voorwerp), met als gevolg dat de minimale bestelwaarde voor het inwisselen van de bon niet langer wordt bereikt.

e) Aanwijzing over het terugdraaien van een koopovereenkomst voor een Teufel-product met een Teufel-cadeaubon:

Houd er rekening mee dat als u een aankoop die is gedaan met een Teufel-cadeaubon terugdraait, u de bon terugkrijgt. Ook in dit geval zal er geen contante betaling worden gedaan.

f) Aanwijzingen voor het terugdraaien van de koopovereenkomst over Teufel-cadeaubonnen

Voor het terugdraaien van de koopovereenkomst voor een Teufel-cadeaubon als gevolg van de uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht geldt het volgende:

Als u de bon al voor het verstrijken van de retourtermijn hebt ingewisseld of als u de bon hebt doorgegeven, bent u verplicht de waarde van de bon te vergoeden. U kunt de verplichting tot het betalen van een schadevergoeding alleen vermijden door de bon in te wisselen of door te geven als u hebt besloten geen gebruik te maken van uw wettelijke herroepingsrecht.

g) Aanwijzingen voor het terugdraaien van de koopovereenkomst met de toevoeging van gratis extra artikelen/accessoires:

Let op: eventuele toevoegingen (extra artikelen, accessoires) die wij gratis aan een gekocht product hebben toegevoegd, moeten ook moeten worden geretourneerd in het geval dat de koopovereenkomst wordt teruggedraaid. De toekenning van gratis toevoegingen is onderworpen aan de voorwaarde dat u geen gebruik maakt van uw wettelijke herroepingsrecht of contractueel recht van retour. Als u in het geval van terugdraaien de toevoeging niet terugstuurt, moeten we in dit opzicht een vervanging van de waarde eisen.

h) Indien u tijdens de installatie van de goederen gebruik hebt gemaakt van onze installatieservice, worden de kosten die hiermee gepaard gaan niet vergoed indien u gebruik maakt van het contractuele recht van retour.

4. Waarborgen en garanties


Lautsprecher Teufel GmbH neemt een garantieverplichting op zich voor producten van het merk Teufel, met inachtneming van de volgende bepalingen.


Deze garantievoorwaarden gelden voor zover ze niet in strijd zijn met de desbetreffende nationale wetgeving met betrekking tot garantiebepalingen. Buiten de garantie zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing. Deze blijven ongewijzigd door deze garantieverklaring.
Om in aanmerking te komen voor garantieservice moet u een kopie van de originele factuur samen met het apparaat voorleggen. In het geval van een particuliere wederverkoop van Teufel-producten kan de garantie worden overgedragen aan de koper, mits ook de originele factuur wordt overhandigd. De garantie is niet van toepassing op producten van het merk Teufel die niet rechtstreeks door de oorspronkelijke koper bij Lautsprecher Teufel GmbH zijn gekocht. Wij geven geen garantie op gratis toevoegingen aan goederen of artikelen tegen betaling (zoals T-shirts, mutsen, jassen, enz.). De uitvoering van Teufel-garanties leidt niet tot een verlenging of herstart van de garantieperiode.


a) Wij geven u 12 jaar garantie op de behuizingen en chassis van passieve luidsprekers, geteld vanaf de overhandiging van het gekochte artikel. Hieronder vallen niet de gebreken in de behuizing of het oppervlak van de behuizing die het gevolg zijn van natuurlijke of normale slijtage en tekenen van veroudering. De garantieclaim vervalt ook als de behuizing wordt gelakt.
b) Wij bieden 2 jaar garantie op elektronische apparatuur, elektrische componenten en onderdelen, draagbare apparaten, hoofdtelefoons, streaming- en/of Bluetoothapparatuur en actieve luidsprekers, geteld vanaf de overhandiging van het gekochte artikel.

Als er binnen de bovengenoemde garantietermijnen gebreken optreden die niet te wijten zijn aan schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, ondeskundige behandeling, veranderingen aan het apparaat (bijv. het openen van de behuizing, verwijderen van onderdelen) door de klant, noch aan elektrische of mechanische overbelasting, en als er geen poging tot reparatie is gedaan door u of een derde partij, zullen wij het apparaat naar eigen goeddunken vervangen of repareren. Indien een in alle opzichten identiek apparaat niet meer voor ons beschikbaar is, hebben wij het recht om het te vervangen door een technisch gelijkwaardig apparaat. In het geval dat wij de garantie niet op de door ons gekozen manier kunnen nakomen, zullen wij de huidige waarde van het betreffende apparaat vervangen.
De garantie is niet van toepassing op wijzigingen in de software van een apparaat of wijzigingen in externe software waarmee het apparaat in wisselwerking staat, indien deze wijzigingen door een ander bedrijf zijn aangebracht en worden uitgevoerd nadat het apparaat aan u is overgedragen. Lautsprecher Teufel wijst erop dat toegang tot het apparaat en wijzigingen in de software mogelijk zijn voor bedrijven waarvan u de diensten, zoals muziekstreaming, via het apparaat gebruikt.

Om te voldoen aan onze garantie dient u contact met ons op te nemen voordat u het defecte apparaat en de kopie van de factuur opstuurt, telefonisch op 00800 200 300 40 of schriftelijk op https://teufelaudio.be/contact. Voor goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden (volumineuze of breekbare goederen), kunt u met ons een afhaaldatum inplannen door een expediteur.

Indien bij de vervangende levering aan de garantie is voldaan, bent u verplicht de eerst geleverde goederen onmiddellijk, hoogstens gelijktijdig met de aankomst van de vervangende levering, doch uiterlijk binnen 14 dagen op onze kosten, aan Teufel te retourneren volgens de in het vorige lid genoemde criteria. Wij behouden ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen onder de wettelijk vastgelegde voorwaarden indien de teruggave wordt geweigerd of te laat plaatsvindt.

Als u bij het toesturen van gerechtvaardigde garantieclaims onze retourinstructies, verpakkingsrichtlijnen en verpakkingsinstructies voor gevaarlijke goederen in acht neemt, dragen wij het risico van beschadiging en verlies tijdens het transport en dragen wij de retourkosten als de retourzending uit een van de door ons geleverde landen komt.


5. Schade door vervoer
Indien goederen met duidelijke schade door vervoer worden geleverd, dient u dergelijke fouten onmiddellijk bij de vervoerder te reclameren en zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via: https://teufelaudio.be/contact.

Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantierechten. U helpt ons echter om onze eigen vorderingen te kunnen verhalen op het vervoersbedrijf of de vervoersverzekeringsmaatschappij.


6. Leveringsvoorwaarden
De levering vindt plaats binnen België. Wij behouden ons het recht voor om sommige aangeboden goederen uit te sluiten van levering in bepaalde delen van het land. Wij informeren u over eventuele beperkingen tijdens het bestelproces wanneer u uw leveradres invult of in de gedetailleerde beschrijving van de goederen.


Tenzij anders overeengekomen en met uitzondering van de levering van bonnen (zie hieronder), vindt de levering plaats vanuit het magazijn van Lautsprecher Teufel naar het door de klant opgegeven leveringsadres. Vanwege de grootte van onze producten is verzending naar verpakkingsinrichtingen niet mogelijk. Als de levering wordt gedaan door UPS, gebeurt deze rechtstreeks aan huis. Bij leveringen via UPS kan het voorkomen dat een zending bestaande uit meerdere pakketten op verschillende dagen wordt geleverd. Als u niet thuis bent, ontvangt u een bericht van UPS om de goederen op te kunnen halen bij een UPS-centrum.
Bij levering door een expeditiebedrijf, d.w.z. met grotere systemen verpakt op een pallet, vindt de levering plaats aan de voorzijde van het terrein (stoeprand). De klant moet zelf zorgen voor het verdere vervoer. Een eenmalig pallet blijft bij de klant en moet samen met het huishoudelijk afval of bij een afvalpunt worden weggegooid.

Teufel-cadeaubonnen worden per e-mail geleverd in de vorm van een pdf-document.

In de productbeschrijvingen in de online shop vindt u informatie over de beschikbaarheid van de producten. Indien het bestelde product niet beschikbaar is, omdat het, buiten onze schuld, niet door onze leveranciers werd geleverd, kunnen wij ons terugtrekken uit de overeenkomst. In dit geval zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen en, indien nodig, de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product beschikbaar is of als u geen vergelijkbaar product wenst te ontvangen, zullen wij de reeds betaalde vergoeding onmiddellijk terugbetalen.

De leveringsdatum is uiterlijk de 14e dag na de bestelling. Op onze productpagina's verwijzen we naar afwijkende leveringstijden.

Ernstige, externe, van buitenaf veroorzaakte gebeurtenissen ('overmacht'), zoals maar niet beperkt tot natuurrampen, epidemieën, arbeidsconflicten, politieke onrust, oorlog of terroristische conflicten, die onvoorspelbare gevolgen hebben voor de uitvoering van de diensten, ontslaan beide partijen van hun uitvoeringsverplichtingen voor de duur van de verstoring en voor de omvang van hun gevolgen. Zelfs als zij in gebreke blijven. Een automatische beëindiging van het contract is hier niet aan verbonden. Partijen zijn verplicht elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen van het ontstaan van een dergelijke belemmering en hun verplichtingen te goeder trouw aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

7. Betaling

U kunt de producten betalen via vooruitbetaling, PayPal, Amazon Pay, kredietkaart (MasterCard, Visa), Bancontact, Apple Pay of betaling in termijnen.

Houd er rekening mee dat niet alle betaalmethoden voor u beschikbaar kunnen zijn, aangezien de aangeboden betaalmethoden afhankelijk zijn van het bedrag van de bestelling, de bestelmethode (telefonisch of online), de leveringsmethode, de verzendbestemming, de accountgegevens en de instellingen in de klantenaccount. De verschillende mogelijkheden zijn beschikbaar in het bestelproces en worden ook beschreven in het Infogedeelte van onze website:
https://teufelaudio.be/betalingsmogelijkheden.
Wij behouden ons het recht voor om individuele betaalmethoden uit te sluiten, ook na uw bestelling.

U gaat ermee akkoord om facturen elektronisch te ontvangen. Elektronische facturen worden u per e-mail in pdf-formaat toegestuurd.

Bij de aankoop van Teufel-cadeaubonnen kunt u alleen gebruik maken van PayPal of kredietkaart.

Bij het selecteren van de betaalmethode vooruitbetaling, bezorgen wij u onze bankgegevens in de bestelbevestiging. Het factuurbedrag dient binnen 14 kalenderdagen op onze rekening te worden overgeschreven, onder vermelding van het ordernummer als betaalkenmerk. Indien de betaling niet volledig en tijdig wordt uitgevoerd, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Als u met een kredietkaart, Bancontact, PayPal, Amazon Pay of Apple Pay betaalt, wordt uw rekening onmiddellijk gedebiteerd.

Betaling op afbetaling via Alma SAS
We bieden onze klanten de betaalmethoden "betaling in termijnen" en "betaling op een later tijdstip" via Alma SAS, 176 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk. De veiligheid van de betalingen wordt gegarandeerd door Alma en haar serviceproviders. Alle betalingen worden beschermd door 3D Secure.

Aankoopwaarden

 • J+15: Alleen bedragen tussen € 99 en € 5.000 € komen in aanmerking voor betaling met Alma.
 • J+30: Alleen bedragen tussen €99 en € 5.000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.
 • P2X: Alleen bedragen tussen € 99 en € 5.000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.
 • P3X: Alleen bedragen tussen € 99 en € 5.000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.
 • P4X: Alleen bedragen tussen € 99 en € 5.000 komen in aanmerking voor betaling met Alma.

Kosten
Bij betaling op afbetaling met Alma betaalt u als consument geen kosten. Alma is de beheerder van de betaling op afstand en geeft een elektronisch certificaat af als bewijs van het bedrag en de datum van de transactie in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1365 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Beëindiging
Elke beëindiging van de Algemene Voorwaarden die Teufel en u bindt, heeft de beëindiging van de AV tussen Alma en u tot gevolg.

Contact
Als u problemen hebt met uw termijnbetaling bij Alma, kunt u hier meer informatie vinden: https://help.almapay.com/hc/nl.
U kunt ook rechtstreeks een e-mail sturen naar de klantenservice van Alma op support@getalma.eu.

Als u een geschil hebt met Alma, heeft u bovendien de mogelijkheid om deel te nemen aan de buitengerechtelijke geschillenregeling AFEPAME - Maître Carol SABA, waarmee u als volgt contact kunt opnemen:
Website: https://mediateur-consommation-afepame.fr
E-mail: contact@mediateur-consommation-afepame.fr
Postadres: AFEPAME consumentenombudsman C/O WEBHELP - Zac de Gray Impasse Clément Ader 70100 Gray.


8. Verzendkosten
De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de vermelde verkoopprijzen. Elk artikel heeft zijn eigen verzendkosten. Deze verzendkosten zijn rechtstreeks gerelateerd aan de grootte, het gewicht, het aantal verpakkingen, de productgroep, het koerierbedrijf en de waarde van het product. Het bedrag van de verzendkosten kan veranderen naarmate er meer onderdelen worden toegevoegd.

Op onze productpagina's en tijdens het bestelproces krijgt u de verzendkosten voor uw bestelling te zien.


9. Eigendomsvoorbehoud
De verkoop vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs.


10. Minimum bestelwaarde
De minimum bestelwaarde bedraagt 19,00 EUR.


11. Kortingsbonnen (Waardebon/Tegoedbon)
Als u een kortingsbon van ons hebt ontvangen, kunt u deze bij een van uw volgende bestellingen in de online shop van Teufel inwisselen onder de volgende, maar niet definitieve, voorwaarden: Elke kortingsbon is slechts één keer per bestelling geldig. Per bestelling kan er slechts één kortingsbon worden ingewisseld. Contante betaling is niet mogelijk – ook niet in het geval dat een klant gebruikmaakt van zijn contractuele recht op retour of van zijn wettelijke herroepingsrecht na aankoop van een product met een kortingsbon. Voor het overige verwijzen wij naar 2. d) van deze algemene bedrijfsvoorwaarden voor wat betreft het terugdraaien als gevolg van de uitoefening van het wettelijke herroepingsrecht of het contractuele recht van retour.

U kunt de kortingsbon doorgeven aan vrienden, kennissen, collega's en familieleden. Elke duplicatie en elke doorverkoop aan derden, bijvoorbeeld op eBay of een vergelijkbaar online handelsplatform, is verboden. Bonnen die illegaal worden gereproduceerd of verkocht, verliezen hun geldigheid.


12. Klantenbeoordelingen
Als u de producten die u bij Lautsprecher Teufel koopt in overeenstemming met ons klantenbeoordelingssysteem beoordeelt, verleent u ons een gratis, in tijd en plaats onbeperkte licentie om de inhoud online en offline te blijven gebruiken. Dit omvat in het bijzonder het recht om uw beoordeling in onze webwinkels en op andere websites te plaatsen, het recht om uw beoordeling te gebruiken in onze gedrukte reclame en het recht om uw beoordeling te bewerken, in een andere taal te vertalen en/of uw beoordelingen in te korten. Wij behouden ons het recht voor om uw klantenbeoordeling niet of slechts tijdelijk op onze website of binnen andere portalen te publiceren. Wij kunnen de aan ons verleende rechten overdragen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden. De auteur wordt uitsluitend genoemd door het vermelden van de voornaam en de eerste letter van de achternaam. Daarnaast zijn onze waarderingsgedragslijnen: https://teufelaudio.be/klantenreviews van toepassing.


13. auteursrechten
Wij hebben passende auteursrechten en/of exclusieve gebruiksrechten voor alle digitale inhoud, in het bijzonder voor alle afbeeldingen, films en teksten die in onze webshop worden gepubliceerd. Elk gebruik of extractie van deze inhoud is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming.


14. Bevoegdheid en toepasselijk recht
De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle vorderingen in het kader van de zakelijke relatie is Berlijn, voor zover de klant een handelaar in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (DWK) of een openbaar bedrijf is.

Overeenkomsten met inbegrip van deze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. Voor overeenkomsten met een doel dat niet kan worden toegeschreven aan de commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit van de rechthebbende (consument), is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt herroepen.

Voorbeeld herroepingsformulier goederen

Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.Aan Lautsprecher Teufel GmbH, Bikini Berlin, Budapester Str. 44, 10787 Berlijn, Duitsland (telefoon +31 (0) 20 / 8083195, e-mailadres: herroepen@teufelaudio.be:

Hierbij herroep ik/herroepen wij (*)

de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst - ordernr:

over de aankoop van de volgende goederen

besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (enkel bij kennisgeving op papier)

Datum


* Doorhalen wat niet van toepassing is


Gebruikers Licentieovereenkomst (EULA)

Wij verzoeken u deze gebruikers licentieovereenkomst (hierna EULA genoemd) nauwkeurig en volledig te lezen. Als u het Google Cast compatible product (hierna “Google Cast product” genoemd) en de Lautsprecher Teufel App gebruikt,stemt u automatisch met deze EULA in. U mag het Google Cast product en de App uitsluitend conform deze EULA gebruiken.

Deze EULA regelt uw rechten en plichten rondom de softwareprogramma´s. Dit omvat ook eventuele updates en upgrades en online- of offline documentatie van het Google Cast product dat aan u ter beschikking wordt gesteld door Lautsprecher Teufel of een derde partij die de eigenaar van deze softwareprogramma´s is. Deze EULA geldt ook voor het gebruik van gegevens van de softwareprogramma´s (tezamen hierna ´software´ genoemd).

Los van deze EULA kan het gebruik van afzonderlijke softwareprogramma´s op het Google Cast product onderwerp zijn van de licentievoorwaarden van derden die eigenaar van deze softwareprogramma´s zijn. Deze licentievoorwaarden gelden in onderhavig geval aanvullend op deze EULA. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze EULA en de licentievoorwaarden van derden prevaleren de licentievoorwaarden van derden

1. Softwarelicentie

a) Lautsprecher Teufel staat u het gebruik van de software uitsluitend toe in samenhang met het Google Cast product waarop de software oorspronkelijk door Lautsprecher Teufel werd geïnstalleerd. Lautsprecher Teufel en derden behouden zich ook alle rechten voor aan de software die u met deze overeenkomst niet uitdrukkelijk werden ingeruimd. Het gebruiksrecht komt te vervallen op het moment dat het Google Cast product waarop de software is geïnstalleerd definitief niet meer wordt gebruikt.

b) U mag deze software op geen enkele wijze kopiëren, bewerken, aanpassen. Het is niet toegestaan functies en mechanismen die dienen ter bescherming van de software voor ongeoorloofd gebruik te manipuleren of aan te wenden. Bovendien mogen de software of de afzonderlijke componenten ervan niet worden gescheiden om gebruik te kunnen maken van de afzonderlijke componenten op of met een ander Google Cast product of apart of samen voor andere doelen te gebruiken. U mag de software niet terug ontwikkelen (reverse engineering) of splitsen (disassembling). Decompilatie is uitsluitend toegestaan om de interoperabiliteit van de software tot stand brengen met andere software- of hardwarecomponenten voor zover de wet waaronder deze overeenkomst valt dit toestaat.

c) De beperking van deze licentie conform a) en b) geldt niet voor softwareprogramma´s of programmacomponenten van de software die vallen onder een open source licentie. Het gebruik van deze softwareprogramma´s of programmacomponenten richt zich uitsluitend op de open source licentie in de versie die geldt op het moment van de gebruikshandeling. De gebruiker is verplicht bij elk gebruik van een softwareprogramma of een programmacomponent te informeren of die valt onder een open source licentie over de afzonderlijke licentievoorwaarden en deze strikt na te komen. Indien de open source licentie de verplichting van de aanbieder bevat, de gebruiker de broncode van de software toegankelijk kan maken, kan de eindgebruiker zich daarvoor wenden tot Lautsprecher Teufel.

d) U mag identiteitsgegevens van het Google Cast product of van de fabrikant van het Google Cast product of delen ervan of de software niet van het Google Cast product verwijderen of veranderen, verbergen of bewerken.

2. Inhoudsdiensten

a) De aanschaf of het gebruik van het Google Cast product en de software geven u niet het recht op toegang tot de inhoud (muziek of andere audio-opnames, films etc.) die door een derde partij (hierna inhoudsleveranciers genoemd) in een netwerk of op een server ter beschikking worden gesteld. Het gebruik van deze inhoud is uitsluitend afhankelijk van de voorwaarden die de inhoudsleverancier van deze inhoud op afroep toegankelijk maakt. Voor gebruik van deze inhoud dient u een overeenkomst te sluiten met de inhoudsleverancier. Deze kan u eventueel verplichten tot betaling van een vergoeding voor het gebruik van de inhoud aan de inhoudsleverancier. Lautsprecher Teufel of een derde partij die eigenaar is van het softwareprogramma dat op het Google Cast product staat, zijn niet verantwoordelijk voor de ter beschikkingstelling en het gebruik van de inhoud door een inhoudsleverancier.

b) Voor zover u met het Google Cast product en de software teruggrijpt op wettelijk beschermde inhoud (muziek of andere audio-opnames, films etc.) mag u het Google Cast product en de software uitsluitend in die omvang gebruiken waarin de toegang op deze inhoud conform de wet waaronder deze overeenkomst of diens inhoud valt, is toegestaan. U vrijwaart Lautsprecher Teufel en elke derde partij die een softwareprogramma op het Google Cast product heeft, van alle eisen die kunnen ontstaan uit het onrechtmatig gebruik van de inhoud. Deze vrijwaring geldt ook voor kosten die kunnen ontstaan voor Lautsprecher Teufel of een derde partij die eigenaar is van een softwareprogramma op het apparaat, in samenhang met het onrechtmatig gebruik van de inhoud door u. In geval van een onrechtmatige toepassing van de inhoud stemt u ermee in dat Lautsprecher Teufel of een derde partij die een softwareprogramma op het Google Cast product heeft, alle noodzakelijke maatregelen treft als waarborg voor het industrieel eigendomsrecht van de inhoud. Dergelijke maatregelen kunnen ook online controles van het gebruik van de software door u of een ander gebruiker omvatten die een controle mogelijk maakt van het rechtmatige gebruik van de software.

3. Internetverbinding

Het gebruik van het Google Cast product en de online toegang op inhoud van derden vereisen een internetverbinding. U dient daarvoor een gebruiksovereenkomst te sluiten met een provider. Lautsprecher Teufel noch een derde partij, die eigenaar is van een softwareprogramma op het Google Cast product, is verantwoordelijk voor de prestaties van de provider. Lautsprecher Teufel of een derde partij die een softwareprogramma op dit Google Cast product heeft, hebben geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de door u gebruikte internetverbinding om alle functies van het Google Cast product of de daarop geïnstalleerde software te gebruiken. Het ter beschikking stellen van en de kwaliteit en veiligheid van uw internetverbinding berust uitsluitend bij de provider en de met hem door de eindgebruiker overeengekomen voorwaarden.

4. Updates en upgrades

De eindgebruiker stemt erin toe dat Lautsprecher Teufel of een derde partij die eigenaar is van het softwareprogramma op het Google Cast product, de software regelmatig en naar eigen goeddunken automatisch, dat wil zeggen zonder diens voorafgaande toestemming, online een upgrade, een update of een andere aanpassing uitvoert. Dergelijke upgrades, updates of aanpassingen kunnen eventuele functies van de programma’s veranderen of verwijderen. Lautsprecher Teufel of een derde partij die eigenaar is van het softwareprogramma op het Google Cast product, kunnen het verdere gebruik van de software of een softwarecomponent afhankelijk maken van uw installatie en acceptatie van upgrades, updates of aanpassingen. De gebruiksvoorwaarden van deze EULA gelden eveneens in volle omvang voor de upgrade, update of aanpassing van software of softwarecomponent.

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

a) Lautsprecher Teufel en de eindgebruiker zijn het erover eens dat perfecte software met de huidige technische mogelijkheden niet gegarandeerd kan worden. Onbeduidende tekortkomingen aan de software betekenen geen defect c.q. onbruikbaar Google Cast product. Lautsprecher Teufel doet haar best om belangrijke tekortkomingen via een online update van de software te herstellen.

b) Lautsprecher Teufel of een derde partij die eigenaar is van het softwareprogramma op het Google Cast product, garandeert niet dat de functies die de software bevat voldoen aan hun eisen en dat de software regelmatig wordt geüpdatet.

c) Voor zover met het Google Cast product en de software kan worden teruggegrepen op netwerken of de server van Lautsprecher Teufel of van een derde partij die tegelijkertijd inhoudsleverancier kan zijn, garandeert Lautsprecher Teufel niet dat met het inruimen van een gebruiksrecht van de software altijd en onafgebroken toegang mogelijk is tot de netwerken of de server van Lautsprecher Teufel of van derden.

d) Lautsprecher Teufel of een derde partij die een softwareprogramma op het Google Cast product heeft, biedt geen vrijwaring en is niet aansprakelijk in het geval de eindgebruiker van het Google Cast product de software in een omgeving gebruikt waar het conform de wet, de overeenkomst, het huisrecht of om andere redenen niet gebruikt mag worden (zoals ziekenhuizen, nucleair technische installaties, vliegtuigen).

6. Opzeggen

Lautsprecher Teufel of een derde partij die een standaardprogramma op het Google Cast product heeft, heeft het recht deze EULA en de aanvullende bepalingen ten gunste van derden op te zeggen en daarmee de eindgebruiker het verdere gebruik van de software te ontnemen indien de eindgebruiker een bepaling van deze EULA een tweede keer schendt, als hij al eerder door Lautsprecher Teufel of een derde partij werd gewezen op schending van deze EULA. In geval van opzegging verspeelt u het recht op gebruik van de software en standaardprogramma

7. Erbij betrekken van derde partijen

a) Elke derde partij die een softwareprogramma op het Google Cast product heeft, heeft het recht alle rechten van Lautsprecher Teufel die ontstaan zijn uit de bepalingen van deze EULA tegenover de eindgebruiker, in eigen naam tegenover de eindgebruiker te laten gelden en te bestendigen voor zover het gedrag van de eindgebruiker de derde partij betreft. Dit is vooral het geval wanneer het gedrag van de eindgebruiker belangen raakt aan het software programma van de derde partij.

b) Google Cast for Audio

aa) Google Cast for Audio is een op software gebaseerde techniek van de Google, Inc., VS, die een draadloze toegang mogelijk maakt tot de door Google ter beschikking gestelde inhoud. Bij de installatie van deze techniek dient u de Terms of Services van Google (https://policies.google.com/terms?hl=nl) en de Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) van Google te accepteren. Zonder uw uitdrukkelijke acceptatie van deze Google Policies is het gebruik van deze techniek niet mogelijk.

bb) Indien de Google Cast techniek van Lautsprecher Teufel achteraf wordt geïnstalleerd op een Google Cast product kunt u deze achteraf activeren. U dient in dit geval eveneens de Google Terms of Services (https://policies.google.com/terms?hl=nl) en de Google Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) te accepteren. Zonder uw uitdrukkelijke acceptatie van deze Google Policies is het gebruik van de Google Cast techniek niet mogelijk.

cc) Google Cast for Audio maakt behalve van software ook gebruik van open source software. Dit gebruik wordt beperkt door de industriële eigendomsrechten van Google of van derden. De open source software is onderhevig aan de voorwaarden van een open source licentie. Meer informatie hierover vindt u op https://support.google.com/googlecast/answer/6121012 . Met het gebruik van Google Cast for Audio accepteert de eindgebruiker de voorwaarden en limiteringen van deze open source licentie.

c) StreamUnlimited Engineering GmbH
Het Google Cast product bevat een softwareprogramma van de StreamUnlimited Engineering GmbH, Oostenrijk (hierna StreamUnlimited genoemd) dat nodig is voor het gebruik van Google Cast for Audio en in toekomst eventueel eveneens voor andere technieken en diensten noodzakelijk zal zijn. Aanvullend op de gebruiksvoorwaarden voor software op het Google Cast product zijn de volgende voorwaarden voor gebruik van de StreamUnlimited software van toepassing die u als eindgebruiker accepteert met de ingebruikname van de software.

aa) De eindgebruiker accepteert dat elk gebruik van de gelicenseerde software is beperkt tot een bepaalde cloud server. Deze voorwaarden voor gebruik zijn vastgelegd in de best practice voor authenticatie van het gebruik van de server (zie verderop).

bb) De eindgebruiker mag de StreamUnlimited software niet overzetten op een ander Google Cast product.

cc) StreamUnlimited wijst elke garantie in de toegestane omvang vanwege het van toepassing zijnde recht af. Stilzwijgende garanties, de geschiktheid voor een bepaald doel, schendingen van de industriële eigendomsrechten van derden en gebreken die tijdens het gebruik van de software optreden zijn inbegrepen in de uitsluiting van vrijwaring. StreamUnlimited geeft evenmin garantie op het ononderbroken gebruik van de gelicenseerde software, een probleemloos verloop of dat alle systeemfouten worden verholpen.

dd) StreamUnlimited wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of toevallige schade of gevolgschade, ontstaan door het gebruik van de gelicenseerde software, af.

ee) StreamUnlimited wijst elke aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid en de deugdelijkheid van audio service functies zoals Google Cast af, tenzij bewezen kan worden dat StreamUnlimited opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld.

ff) De eindgebruiker stemt ermee in dat zijn gebruik van de gelicenseerde software van StreamUnlimited wordt gecontroleerd via registratie van de gebruiksactiviteiten op de cloud server. Bovendien stemt de eindgebruiker er mee in dat Lautsprecher Teufel StreamUnlimited een ontoelaatbaar gebruik mag melden en dat Lautsprecher Teufel alle controlerechten waar zij recht op heeft, ook over kan dragen aan StreamUnlimited.

gg) De eindgebruiker weet dat de toestemming tot gebruik van de gelicenseerde software onder bepaalde voorwaarden kan worden ingetrokken door StreamUnlimited. Deze voorwaarden worden vastgelegd in de best practice voor authenticatie en servergebruik (zie verderop).

hh) De eindgebruiker accepteert dat de ontwikkelaar van audio service functies zoals Google Inc. onafhankelijk van deze EULA de licentiesleutel kan intrekken en ook de aanvullende gebruiksvoorwaarden van StreamUnlimited. Bovendien kan StreamUnlimited deze maatregelen op geen enkele manier beïnvloeden. StreamUnlimited kan door de eindgebruiker niet verantwoordelijk worden gesteld voor dergelijke onderbrekingen van de service van de audioservicefuncties zoals Google Cast.

ii) De eindgebruiker accepteert dat StreamUnlimited het recht heeft zijn industrieel eigendomsrecht aan de gelicenseerde software te claimen conform deze EULA.

Best Practice voor authenticatie en servergebruik

(i) De eindgebruiker accepteert dat de gelicenseerde software door StreamUnlimited Engineering GmbH (navolgend StreamUnlimited genoemd) werd ontwikkeld en dat StreamUnlimited de cloud server organiseert en ondersteunt die nodig is voor toegang tot de audioservice.

(ii) De eindgebruiker accepteert dat elk gebruik van deze gelicenseerde software of van de ondersteunende online muziek functies (zoals Google Cast) of elke andere functie een overdracht naar een cloud server noodzakelijk kan maken. Daarbij gaat het om de ´Google App Engine´ die wordt geëxploiteerd en beheerd door Google, Inc., VS of een soortgelijk product dat wordt geëxploiteerd of beheerd door een derde partij. StreamUnlimited is niet verantwoordelijk voor een niet geautoriseerde toegang tot deze en voor de daarbij verwerkte gegevens.

(iii) De eindgebruiker kan door het Google Cast product of op andere wijze met toestemming van Lautsprecher Teufel toegang krijgen tot de cloud server.

(iv) Door in te stemmen met de voorwaarden van deze EULA en de aanvullende gebruiksvoorwaarden van StreamUnlimited ontvangt de eindgebruiker een niet exclusief, herroepbaar, niet overdraagbaar, beperkt recht tot gebruik van de cloud server voor streamingsdoeleinden van de inhoud met behulp van gelicenseerde software en de passende online muziekfuncties zoals deze zijn geïntegreerd in het Google Cast product. Dit in overeenstemming met de voorwaarden van de EULA en de aanvullende gebruiksvoorwaarden van StreamUnlimited.

(v) De eindgebruiker accepteert dat hij geen recht heeft op of andere eisen kan stellen aan (delen van) de gegevens, toepassingen, business methodes of op welke inhoud dan ook die via de cloud server wordt verwerkt.

(vi) Het recht van de eindgebruiker op het gebruik van de cloud server eindigt met het prijsgeven van het eigendom van het gelicenseerde product.

(vii) De eindgebruiker accepteert dat StreamUnlimited het recht heeft om met passende middelen het rechtmatige gebruik van de gelicenseerde software door de eindgebruiker te laten controleren, om elke onregelmatigheid of op andere wijze onrechtmatig gebruik van de gelicenseerde software openbaar te maken (zoals transmissie van een kopie van de gelicenseerde software op een niet-gelicenseerd Google Cast product). De identificatie van het Google Cast product van de eindgebruiker geschiedt daarbij via een geïntegreerd, individueel herkenningsteken (token) met welke toepassing ter controle de eindgebruiker instemt.

(viii) Het Google Cast product communiceert tijdens elk gebruik met de cloud server. Daardoor worden door StreamUnlimited bepaalde gegevens gegenereerd voor authenticatie en voor controle van het rechtmatige gebruik van de gelicenseerde software. Deze gegevensverwerking schendt geen geheimhoudingsbelangen van de eindgebruiker omdat StreamUnlimited zich hierbij kan beroepen op zijn legitieme en dominante belangen als eigenaar van de geestelijk industriële eigendomsrechten van de gelicenseerde software.

(ix) Daarom accepteert de eindgebruiker dat het gebruik van de gelicenseerde software van StreamUnlimited bij elke toegang tot de cloud server de zodanig bewaakt wordt dat bij elk gebruik van het Google Cast product van StreamUnlimited het MAC-adres (Media-Access-Control-adres, het IP-adres van de eindgebruiker, het merk, de naam van het model en de firmware versie van het Google Cast product, het identificatienummer en de tijdstempel wordt bijgehouden. Met behulp van de analyse van deze gegevens kan StreamUnlimited elk misbruik van de gelicenseerde software vaststellen. De eindgebruiker accepteert dat StreamUnlimited de gegevens van deze bewakingsactiviteiten opslaat en verwerkt. In het geval van een redelijk vermoeden van misbruik van de gelicenseerde software mag StreamUnlimited deze gegevens analyseren. Bovendien heeft StreamUnlimited het recht om deze gegevens in een geanonimiseerd formaat te sturen naar de ontwikkelaar van een door de gelicenseerde software ondersteunende functie indien een redelijk vermoeden bestaat op rechtsschending door de eindgebruiker.

(x) De eindgebruiker accepteert dat StreamUnlimited het recht op gebruik van de gelicenseerde software kan intrekken indien door de analyse van de gecontroleerde gegevens een redelijk vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik van de gelicenseerde software. De eindgebruiker ontvangt in dit geval een automatische kennisgeving met het verzoek zich te wenden tot de klantenservice. Indien daarbij blijkt dat de eindgebruiker een rechtmatige gebruiker is kan de klantenservice het gelicenseerde product weer activeren voor deze gebruiker.

(xi) De eindgebruiker aanvaardt dat StreamUnlimited, vanwege zijn industrieel eigendomsrecht op de gelicenseerde software en gezien het gebruik van de gelicenseerde software een door deze EULA en de aanvullende gebruiksvoorwaarden van StreamUnlimited, eerste begunstigde is. StreamUnlimited is gerechtigd om zijn gelicenseerde software te verdedigen en alle rechten en eisen die ontstaan uit misbruik van de gelicenseerde software of schending van deze EULA dan wel de aanvullende gebruiksvoorwaarden van StreamUnlimited, direct te bestendigen tegenover de eindgebruiker.

8. Overige van toepassing zijnde bepalingen

a) Behalve deze EULA zijn voor het gebruik van het Google Cast product en de software door de eindgebruiker die maatregelen van toepassing die zorgen voor gegevensbescherming zoals die tussen Lautsprecher Teufel en de eindgebruiker voor het gebruik van het Google Cast product en de software zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid prevaleert het gestelde over de gegevensbescherming boven deze EULA.

b) Bovendien zijn de algemene voorwaarden van Lautsprecher Teufel van toepassing. In geval van strijdigheid prevaleren de bepalingen van deze EULA.

9. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Voor zover de koper en/of eindgebruiker van het Google Cast product handelaar is, valt de EULA onder het Duitse recht met uitsluiting van het Europees kooprecht. De rechterlijke bevoegdheid bevindt zich in dit geval in Berlijn.

Voor zover de koper en/of eindgebruiker van het Google Cast product geen handelaar is, geldt eveneens het Duitse recht voor zover conform het recht van de staat, waarin de koper en/of eindgebruiker van het Google Cast product woonachtig is, de geldigheid van het buitenlands recht doeltreffend kan worden overeengekomen.


Algemene Voorwaarden en herroepingsrecht

AV [PDF]

Stand: 12.12.2023